Audyt personalny

przez Super User
Odsłony: 6200

Firma, do sprawnego funkcjonowania, potrzebuje regularnego badania jakościowego kompetencji (miękkich i twardych) swoich pracowników. Służy temu m.in. audyt personalny, za pomocą którego możesz wyłonić wśród zatrudnionych osób najlepszych kandydatów do nowego działu czy na nowe stanowiska, zdobyć wiedzę w zakresie potencjału ludzi i ich kompetencji, by sprawnie obsadzać ich na odpowiednich miejscach pracy. Działanie to pozwala również na wykrycie problemów z adaptacją lub ograniczeniami rozwojowymi zatrudnionych.

  • wyboru najlepszych wewnętrznych kandydatów, do pełnienia kluczowych ról w nowej strukturze,
  • uzyskania precyzyjnych informacji na temat potencjału posiadanego przez pracowników,
  • możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy na temat pracowników, w planowaniu ścieżek rozwoju, czy sukcesji stanowisk,
  • możliwości szerokiego wykorzystania posiadanej wiedzy w obszarze HR: rekrutacja i selekcja, planowanie szkoleń, planowanie redukcji zatrudnienia, oceny okresowe,
  • obsadzania stanowisk zgodnie z potencjałem pracowników,
  • możliwości optymalnego wykorzystania kompetencji pracowników,
  • zwrócenia uwagi na mogące pojawić się problemy adaptacyjne i ograniczenia rozwojowe, wynikające z rozbieżności pomiędzy wymaganymi a rzeczywistymi kompetencjami badanych, itp.

WORKSTREET w proponowanym projekcie audytu personalnego wykorzystuje następujące narzędzia badawcze:

   • Development Center - metoda oceny potencjału i kompetencji pracowników. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika, jak i całego zespołu jako grupy. W trakcie sesji DC osoby prowadzące DC (asesorzy) obserwując pracowników w trakcie wykonywania zadań indywidualnych i grupowych oceniają ich zachowanie i uwidaczniające się kompetencje.
   • Analiza Indywidualna Extended DISC - zaawansowane narzędzie służące do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów. Extended DISC® Analiza Indywidualna opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.
   • testy osobowości są to narzędzia psychometryczne dostarczające najbardziej zaawansowany poziom wiedzy i technologii w zakresie oceny potencjału indywidualnego w celu zwiększenia efektywności jednostek i organizacji.
   • ocena 360 stopni – metoda oceny kompetencji pracownika, dokonywana z wielu perspektyw pracowniczych relacji.
   • wywiad kompetencyjny – jako ocenę kompetencji zawodowych pracowników biorących udział
    w wywiadzie, sprawdzenie nastawienia pracowników do wykonywanych zadań, analizowanie zaangażowania w pracę oraz możliwości rozwoju w strukturach firmy zgodnie z założonymi planami.

W efekcie przeprowadzonego we współpracy z WORKSTREET audytu personalnego, pracodawcy mogą podejmować decyzje dotyczące:

  • analiza posiadanych zasobów ludzkich pod kątem realizowanych polityki,
  • analiza przygotowania działań naprawczych i rozwojowych,
  • przygotowania standardów wynikających z obowiązujących przepisów w organizacji,
  • umożliwiania pracownikom wzbogacania zadań i metod pracy w firmie,
  • polepszenia procesów komunikowania się oraz optymalizację przepływu informacji, przekazów, korzystania i upowszechniania zasobów umiejętności i wiedzy w firmie,
  • nadania systemowego, spójnego charakteru procedurom i metodom (od profilowania stanowisk, poprzez system ocen, po ewaluację szkoleń),
  • dostosowania struktury organizacyjnej firmy do strategii firmy,
  • wpływania na przebieg konfliktów interesów i prowadzonych gier o wpływy, zgodnie ze strategią firmy,
  • zwiększenia trafności przewidywania postaw, sposobów kontrolowania, wzrostu efektywności motywowania pracowników,
  • dostosowania programów i harmonogramów szkoleń do faktycznej dynamiki potrzeb szkoleniowych, itp.