Doradztwo HR

Audyt personalny to proces, którego przedmiotem zainteresowania jest nie tylko personel zatrudniony w organizacji, ale także sposób jego zarządzania.

Audyt personalny może dotyczyć następujących aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, np.

 • wyboru najlepszych wewnętrznych kandydatów, do pełnienia kluczowych ról w nowej strukturze,
 • uzyskania precyzyjnych informacji na temat potencjału posiadanego przez pracowników,
 • możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy na temat pracowników, w planowaniu ścieżek rozwoju, czy sukcesji stanowisk,
 • możliwości szerokiego wykorzystania posiadanej wiedzy w obszarze HR: rekrutacja i selekcja, planowanie szkoleń, planowanie redukcji zatrudnienia, oceny okresowe,
 • obsadzania stanowisk zgodnie z potencjałem pracowników,
 • możliwości optymalnego wykorzystania kompetencji pracowników,
 • zwrócenia uwagi na mogące pojawić się problemy adaptacyjne i ograniczenia rozwojowe, wynikające z rozbieżności pomiędzy wymaganymi a rzeczywistymi kompetencjami badanych, itp.

WORKSTREET w proponowanym projekcie audytu personalnego wykorzystuje następujące narzędzia badawcze:

 • Development Center -  metoda oceny potencjału i kompetencji pracowników. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika, jak i całego zespołu jako grupy. W trakcie sesji DC osoby prowadzące DC (assessorzy) obserwując pracowników w trakcie wykonywania zadań indywidualnych i grupowych oceniają ich zachowanie i uwidaczniające się kompetencje.
 • Analiza Indywidualna Extended DISC - zaawansowane narzędzie służące do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów. Extended DISC® Analiza Indywidualna opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.
 • testy osobowości są to narzędzia psychometryczne dostarczające najbardziej zaawansowany poziom wiedzy i technologii w zakresie oceny potencjału indywidualnego w celu zwiększenia efektywności jednostek i organizacji.
 • ocena 360 stopni – metoda oceny kompetencji pracownika, dokonywana z wielu perspektyw pracowniczych relacji.
 • wywiad kompetencyjny – jako ocenę kompetencji zawodowych pracowników biorących udział
  w wywiadzie, sprawdzenie nastawienia pracowników do wykonywanych zadań, analizowanie zaangażowania w pracę oraz możliwości rozwoju w strukturach firmy zgodnie z założonymi planami.

 W efekcie przeprowadzonego we współpracy z  WORKSTREET audytu personalnego, pracodawcy mogą podejmować decyzje dotyczące:

 • analiza posiadanych zasobów ludzkich pod kątem realizowanych polityki,
 • analiza przygotowania działań naprawczych i rozwojowych,
 • przygotowania standardów wynikających z obowiązujących przepisów w organizacji,
 • umożliwiania pracownikom wzbogacania zadań i metod pracy w firmie,
 • polepszenia procesów komunikowania się oraz optymalizację przepływu informacji, przekazów, korzystania i upowszechniania zasobów umiejętności i wiedzy w firmie,
 • nadania systemowego, spójnego charakteru procedurom i metodom (od profilowania stanowisk, poprzez system ocen, po ewaluację szkoleń),
 • dostosowania struktury organizacyjnej firmy do strategii firmy,
 • wpływania na przebieg konfliktów interesów i prowadzonych gier o wpływy, zgodnie ze strategią firmy,
 • zwiększenia trafności przewidywania postaw, sposobów kontrolowania, wzrostu efektywności motywowania pracowników,
 • dostosowania programów i harmonogramów szkoleń do faktycznej dynamiki potrzeb szkoleniowych, itp.